عوارض ژل دایمی ممکن است دچار فیستول شود ممکن است در دراز مدت عفونی شود . کلمات کلیدی: ... کلمات کلیدی: تزریق ژل ،تزریق ژل لب ،قیمت تزریق ژل ،بوتاکس ...