بوتاکس کنیتوکس در مطب دکتر فرقانی. - ویژه بانوان. - برای کل صورت شامل ( پیشانی، خط اخم، دور چشم). - استفاده از مواد کنیتکس canitox. - گریدA. - رفع چین و ...